Selecteer een pagina

Over CCAF

Op deze pagina lees je meer over:

 

Het CCAF

In de GGZ, de Forensische GGZ en de verslavingszorg werken al meer dan 250 teams met de modellen Assertive Community Treatment (ACT) en/of Flexible ACT (FACT). Deze teams bieden intensieve, langdurige multidisciplinaire en outreachende zorg en behandeling aan mensen met een ernstige psychiatrische ziekte en problemen op meerdere levensgebieden. Ook in andere sectoren wordt steeds vaker met dit model gewerkt, zo zijn er in veel gemeentes Jeugd Flexible ACT teams en in de Verstandelijk Gehandicapten sector is men gestart met Flexible ACT voor LVB (Licht Verstandelijk Beperkten). Het CCAF, opgericht in 2008, wil de modelgetrouwe toepassing van ACT, Flexible ACT en andere effectieve modellen en programma’s voor de doelgroep mensen ernstige psychiatrische aandoeningen bevorderen. Daartoe kent het CCAF keurmerken toe aan teams. Een team met een keurmerk werkt voldoende goed volgens het model. Het CCAF hecht groot belang aan modelgetrouw werken. Zo kan een compleet multidisciplinair team alle volgens de multidisciplinaire richtlijn wenselijke interventies leveren. Daarnaast wijst onderzoek uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van (Flexible)ACT, hoe beter de resultaten zijn die teams bij cliënten boeken. Dat is van wezenlijk belang voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Een ander belangrijk voordeel van het CCAF-keurmerk is dat voorkomen wordt dat teams de titel ‘ACT’ of ‘Flexible ACT’ voeren terwijl ze het model niet (goed) hebben geïmplementeerd. Zeker gezien de groei die de modellen ACT en Flexible ACT doormaken, is het van groot belang dat voor cliënten, professionals, leidinggevenden en financiers duidelijk is wat deze modellen inhouden en te bieden hebben. Het certificeringsinitiatief van het CCAF  heeft de afgelopen zes jaar steeds meer weerklank gevonden bij teams, instellingen en zorgverzekeraars en gemeentes. Het aantal audits dat het CCAF  jaarlijks uitvoert is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2014 werd de 225ste  audit uitgevoerd. Een mooie mijlpaal, die fraai illustreert dat professionals het belang van kwalitatief goede zorg onderschrijven! Gecertificeerde teams worden gepubliceerd in het keurmerkregister van het CCAF. Het CCAF is een onafhankelijke stichting. Initiatiefnemers zijn beroepsbeoefenaren, wetenschappers en anderszins betrokkenen bij ACT en Flexible ACT.

Samenwerkingspartners en financiers

Het CCAF werkt samen met het Trimbos-instituut. Zo is het programmahoofd Reïntegratie van het Trimbos-instituut lid van het bestuur. Financiële ondersteuning kreeg het CCAF in het eerste jaar van Adhesie, Bavo-Europoort, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ-centrum Westfriesland, de Mondriaan Zorggroep, het Trimbos-instituut en ZonMw. Vanaf het tweede jaar van haar bestaan is het CCAF gefinancierd uit de opbrengsten van de audits. Het CCAF zet zich in om de audit procedure zo kosten efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarnaast is het CCAF (mede) financier van de ontwikkeling van nieuwe modelgetrouwheidsschalen en van onderzoek naar de effectiviteit van deze schalen.