Selecteer een pagina

Wat is Flexible ACT

Wat is Flexible ACT?

Flexible ACT (FACT), is een in Nederland ontwikkelde variant op ACT. Flexible ACT richt zich op de hele groep van mensen met langdurende of blijvende ernstige psychiatrische aandoeningen buiten het ziekenhuis. Lees op deze pagina meer over:

 

Het doel van Flexible ACT: meer meedoen in de samenleving

Doel van Flexible ACT is om patiënten met continuïteit te begeleiden, behandelen en te ondersteunen in hun herstel. Behandeling en support, ‘cure and care’ gaan hand in hand. Patiënten worden thuis begeleid, zodat ze op de eigen situatie toegesneden steun krijgen. Teams zoeken daarbij ook het contact met familie en buurt. Zo ondersteunen Flexible ACT teams patiënten om weer mee te doen in de maatschappij op een manier waar zij zich prettig en veilig bij voelen. Ze leren hoe ze het beste met hun ziekte kunnen omgaan en hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. En ze werken aan een leven buiten de GGZ met een zinvolle dagbesteding, sociale betrokkenheid en meer meedoen in de samenleving.

Een aanbod voor de hele groep langdurende zorg patiënten

Waar ACT zich richt op de meest ernstige langdurende zorg patiënten, richt Flexible ACT zich in een bepaalde wijk of regio op álle patiënten. Aan hen biedt een Flexible ACT team behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk leven buiten een psychiatrisch ziekenhuis. Aan de meer stabiele patiënten biedt dit team individuele behandeling door een psychiater, psycholoog, en andere deskundigen. Elke patiënt heeft ook een casemanager die hem begeleidt. In het team werken ook ervaringsdeskundigen, verpleegkundigen, een jobcoach, maatschappelijk werkenden etc. Wanneer terugval in psychose dreigt, er een crisis is of een opname nodig wordt, dan zet het Flexible ACT-team de ‘Functie ACT’ in. De patiënt krijgt dan volwaardige ACT zorg vanuit het hele team. Het team werkt dan ook met een shared caseload.

Flexible ACT biedt twee werkwijzen

Flexible ACT teams zijn breed samengestelde multidisciplinaire temas die werken met twee werkwijzen:

  • individuele begeleiding door een casemanager voor stabiele patiënten. Patiënten krijgen ondersteuning bij rehabilitatie en herstel.
  • intensieve begeleiding door het hele team voor patiënten die onstabiel zijn of in een crisis dreigen te raken. Deze begeleiding is volgens het ACT-model.

Flexible ACT is wijkgericht en werkt samen met andere organisaties in de wijk

Flexible ACT teams werken wijkgericht, meestal in een kleinere regio van zo’n 50.000 inwoners. Ze werken outreachend en ambulant. Daardoor kennen ze de wijk goed en weten wijkbewoners en instanties hen goed te vinden. Dat biedt mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de huismeester van de woningcorporatie, de wijkagent, de huisarts en de apotheek. Flexible ACT teams werken in de wijk vaak direct samen met het Dag Activiteiten Centrum (DAC) of het sociale wijkteam. Veel Flexible ACT teams besteden ook aandacht aan toeleiding naar arbeid en onderhouden contacten met de werkvoorziening of andere werkgevers. Flexible ACT-teams zijn multidisciplinair en hebben de kennis in huis voor de complexe problemen van patiënten. Ze pakken de problemen op alle leefgebieden op. Daarbij hoort ook de integrale aanpak van verslavingsproblemen en actieve aandacht voor de lichamelijke klachten van patiënten, samen met de huisarts.

Continuïteit van zorg

De twee werkwijzen van Flexible ACT waarborgen dat hetzelfde team met heel lange adem de patiënt blijft begeleiden. Ook als het soms opeens weer moeilijk gaat. Flexible ACT teams hebben een heel lage ‘dropout’ (uitval): ze weten hun klanten te vinden en te binden. Om dat te organiseren moet hun zorg attractief zijn: het moet de patiënt aanspreken en ondersteunen bij hun herstel. De ervaringsdeskundige in een Flexible ACT team kan hierbij een belangrijke rol spelen. Ook de samenwerking met de kring van familie, vrienden en kennissen rondom de patiënt kan essentieel zijn voor het herstel van de patiënt. De zorg wordt ook gecontinueerd als er toch een opname nodig is. Het Flexible ACT team onderhoudt dan contact met de patiënt, de familie en de behandelaars in de kliniek. Het bereidt de terugkomst naar huis voor en biedt extra begeleiding bij terugkomst van de patiënt.

Flexible ACT in Nederland

Flexible ACT (FACT) is in GGZ Noord Holland Noord ontwikkeld. Het heeft zich de laatste jaren snel uitgebreid. FACT begon ooit in de meer kleinstedelijke gebieden, maar werd al snel ruimschoots in grote steden ingezet. In Limburg bleek uit onderzoek dat werken met het Flexible ACT-model de kans op remissie (minder symptomen van de ziekte) groter maakt. Ook andere onderzoeken in Noord Holland en in Londen geven positieve uitkomsten van FACT zorg. FACT is als best practice opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie van GGZ Nederland. Er is grote internationale interesse in FACT en veel landen ontwikkelen FACT op een wijze die aansluit bij hun zorgstructuur. Er zijn ruim 300 FACT-teams actief. Deze teams kan je vinden via de Flexible ACT-kaart op deze website. Veel organisaties kennen inmiddels een grote diversiteit aan organisatievormen van teams van waaruit FACT zorg wordt geleverd; er zijn gebiedsgeoriënteerde of brede teams waarin bijvoorbeeld FACT, (basis)GGZ, sociaal domein, beschermd wonen en andere partners intensief met elkaar samen werken rond de cliënt. De modelgetrouwheidsschalen van ACT en FACT, zijn toepasbaar op een diversiteit aan organisatievormen. Zolang modelgetrouwe FACT zorg geleverd kan worden voor de EPA doelgroep die bediend wordt, past de schaal op elke organisatievorm die waarborgt dat een multidisciplinair kernteam de basis van FACT kan bieden.