Informatie over Nieuwe FACTs

Nieuwe Flexible ACTs – Download hier

Lees meer op deze pagina:

 

Overgang van oude FACTs naar nieuwe FACTs

In januari 2017 zijn de eerste auditoren van het CCAF getraind in het auditen met de vernieuwde FACT-schaal (FACTs) modelgetrouwheidschaal. Deze nieuwe schaal, FACTs 2017, legt de lat opnieuw hoger voor teams die willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Het CCAF heeft de afgelopen jaren hard aan de ontwikkeling van de nieuwe FACT-schaal 2017 gewerkt. We hebben dit samen met het veld gedaan door het houden van proefaudits bij teams en vervolgens de uitkomsten te bespreken in focusgroepen. In december 2016 is de nieuwe FACT-schaal 2017 definitief vastgesteld. Nu de eerste auditoren getraind zijn, kunnen we de schaal direct gaan gebruiken want de doelstelling is om in maart 2017 te starten met het afnemen van audits met de nieuwe FACTs 2017.

In december en in januari zijn er ook twee grote informatie bijeenkomsten geweest voor teams, tijdens deze bijeenkomsten is aan de teams uitgelegd wat de verschillen zijn van de oude t.o,v. de nieuwe schaal en hoe men zich het beste kan voorbereiden op een audit. De teams waren erg enthousiast over de nieuwe kwaliteits-impuls die uit gaat van de FACTs 2017: meer aandacht voor herstel en behandeling, en meer aandacht voor de samenwerking met de familie en de wijk en het formele netwerk van de cliënt.

Hierbij willen we antwoord geven op een aantal belangrijke vragen voor teams die zich voorbereiden op een audit: “Hoe gaat de overgang naar de nieuwe FACTs 2017 verlopen? Wanneer zal daadwerkelijk de eerste officiële audit zijn met de nieuwe FACTs en hoe lang kunnen teams nog gecertificeerd worden met de oude FACTs?”

 1. De oude FACTs blijft gebruikt worden voor nieuwe teams die zich voor de eerste keer willen laten toetsen door het CCAF. Deze teams kunnen naar eigen inzicht ook kiezen voor een audit met de nieuwe FACTs 2017.
 2. De oude schaal blijft gebruikt worden voor internationale audits.
 3. Voor hercertificeringen(dit betreft teams die zich na 3 jaar opnieuw laten toetsen) kunnen teams vanaf maart 2017 geaudit worden met de nieuwe schaal. (op verzoek kan dit mogelijk al vanaf januari 2017).
 4. Hercertificeren met de oude schaal kan nog tot en met juni 2017.
 5. Teams die in 2016 een voorlopig keurmerk hebben behaald, kunnen een hertoets doen in 2017 met de oude schaal. Een hertoets in 2017 kan niet met de nieuwe schaal gedaan worden.
 6. De afkappunten (grens wanneer je een voldoende hebt gescoord voor een keurmerk CCAF) voor de nieuwe schaal liggen nog niet vast. Dit wordt in het eerste half jaar van 2017 bepaald.

De lat wordt in de nieuwe schaal hoger gelegd voor de FACT-teams. Er wordt verwacht dat teams die als een goed FACT team hun zorg georganiseerd hebben, nu meer energie kunnen gaan steken in herstel en behandeling en samenwerking met het informele en formele netwerk. Dit sluit aan bij het visiedocument van F-ACT Nederland en bij het document Over de Brug van Phrenos Kenniscentrum. Teams die deze ontwikkelingen volgen, zullen hun inspanningen vertaald zien in de nieuwe FACT-schaal. Voor andere teams is het een goede uitdaging om nog betere zorg te gaan bieden aan de doelgroep mensen met ernstige psychiatrische problemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond

Het Flexible ACT (F-ACT) model is in de Nederlandse GGZ een belangrijke aanjager voor de ambulantisering van de zorg. F-ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het model is geïnspireerd op het ACT (Assertive Community Treatment) model uit de VS. In Nederland zijn ongeveer 450 F-ACT teams actief. De teams werken met verschillende disciplines op een systematische en methodische wijze aan herstel ondersteunende zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Cliënten van F-ACT teams waarderen de zorg als positief.

Het CCAF meet de modelgetrouwheid van F ACT-teams sinds 2008. Momenteel zijn er 308 gecertificeerde F-ACT teams in Nederland. Ook internationaal is er steeds meer interesse in dit in Nederland ontwikkelde model. De FACTs en het certificeren door het CCAF, hebben sinds 2008 een belangrijke bijdrage geleverd aan de modelgetrouwe implementatie van het F-ACT model. Tevens heeft het geholpen om ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ op de kaart te zetten, evenals de visie op herstel ondersteunende zorg. De originele schaal is een normerende schaal. Het bestuur van het CCAF en van F-ACT Nederland merkten de afgelopen jaren dat er meer behoefte kwam aan een schaal die meer op het proces en het resultaat gericht was. Daarnaast is het CCAF in 2015 gestart met waarderend auditen en was er behoefte aan een schaal die daar beter bij paste. De belangrijkste motivatie voor het doorontwikkelen van de FACT-schaal was echter het feit dat de originele schaal teams onvoldoende inspiratie, uitdaging en ruimte bood. Dat doet de nieuwe schaal wel. De nieuwe schaal richt zich naast preventie en crisisinterventies, nu duidelijker op herstel en behandeling in de context van de wijk. Met als doel er voor zorgen dat cliënten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven samen met hun sociale netwerk in hun eigen omgeving

Een nieuwe Flexible-ACT betrouwbaarheidsschaal met respect voor het verleden, oog voor het heden en met de blik op de toekomst! Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg voor de complexe GGZ doelgroepen in het nieuwe speelveld te waarborgen door:

 • Verder verbeteren van de inzet van ervaringsdeskundigheid
 • Aansluiting van de specialistische GGZ met het Sociale Domein
 • Creatieve speelruimte en in gezamenlijkheid innoveren
 • Nog meer aandacht voor herstel en evidence based behandelen zonder de kernprincipes van FACT los te laten

 

Wat is nieuw?

De nieuwe FACT-schaal 2017 geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat.

Er is meer ruimte voor ‘waarderend auditten’ en wat minder voor het ‘afvinken’ van items. Voor de auditoren zal dit een extra uitdaging worden, want de schaal zal (zoals nu) wel binnen één dag afgenomen moeten kunnen worden. Dit betekent dus extra aandacht voor training en actuele kennis om een goede beoordeling te kunnen geven. Welbeschouwd vraagt de nieuwe Flexible ACTs 2017 vier vragen aan de Flexible ACT teams:

 1. Voor wie doe je het?
 2. Met wie doe je het?
 3. Hoe doe je het?
 4. Wat zijn daarbij de uitkomsten voor cliënt, familie en maatschappij?

De beoordeling zal letten op de match tussen: ‘wie’, ‘met wie’ en ‘hoe’? Van teams wordt verwacht dat zij middels een teamdocument voortdurend inzicht hebben in de kenmerken van hun caseload.

De instapcriteria voor een audit worden aangepast aan de nieuwe schaal.

De nieuwe schaal bestaat uit twee delen, een structuur deel, deel A en deel B , het gedeelte met de 8 thema’s. Deel A is gebaseerd op de oude 5-puntschaal, Deel B hanteert een 8-puntschaal. De uitkomsten van beide delen worden bij elkaar opgeteld, de maximale uitkomst is dan 13 punten. Het is nu nog niet bekend wat de score moet zijn om een keurmerk te behalen. Deze zogenaamde afkappunten worden in de loop van 2017 vastgesteld.

De auditdag voor een audit met de nieuwe FACTs 2017 wordt ook aangepast. Een belangrijke verandering is dat aan teams gevraagd wordt om een cliënten/familiepanel bij elkaar te brengen.

Het Werkboek FACT bevat alle informatie over de nieuwe schaal, het werkboek kun je hier downloaden.

Pilot

In december 2015 is door het bestuur van het CCAF in afstemming met F-ACT Nederland de concept versie van de nieuwe FACTs vastgesteld. Afgelopen jaar hebben we in drie fasen proefaudits gedaan bij teams. De laatste fase is nu afgerond. De proefaudits hadden als doel om te komen tot verdere invulling van de nieuwe schaal, de handleiding voor auditoren en het dagprogramma van de audit. Ook het vaststellen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en het kalibreren van de schaal kregen aandacht in deze pilot. De belangrijkste stakeholders zijn gedurende deze pilot betrokken geweest en op de hoogte gehouden en hebben de gelegenheid gekregen om mee te denken en te doen.

Afkappunten

De FACTs 2017 score wordt bepaald op basis van de consensus van beide auditoren en door samenvoeging (optelling) van de gemiddelde itemsscore op het A deel (structuur) waarop een maximaal 5 punten behaald kunnen worden, de gemiddelde itemscore op het B deel (inhoudelijke thema’s) waar een maximum van 8 punten behaald kan worden. Scores worden berekend tot op 1/10de punt nauwkeurig en afgerond naar de dichtst bijgelegen decimaal. De score van de FACTs 2017 loopt dus tussen minimaal 2 en maximaal 13 punten. De scores boven 6 op het B deel  worden toegekend wanneer er sprake is van ‘voorbeeldfunctie’.  Het realistische maximum op de FACTs 2017 is dus 11 punten.

Het bestuur heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2018 geldt:

 • Een score van 6,6 of minder geen certificaat
 • Een score tussen 6,7 en 7,4 een voorlopig certificaat
 • Een score tussen 7,5 en 8,7 een certificaat
 • Een score vanaf 8,8 en hoger een optimaal certificaat

Het bestuur heeft eveneens bepaald dat  de periode tot 31 december 2018 wordt beschouwd als overgangsperiode, waarbij voorlopige certificaten  omgezet zullen worden in een certificaat, met alle rechten die daarbij horen (met name de geldigheidsduur voor 3 jaar). Dit geldt voor elk team dat voor die datum geaudit is, met een score die leidt tot een voorlopig certificaat en binnen 2 maanden een beknopt verbeterplan aanbiedt aan het CCAF-bureau. In het verbeterplan geeft het team aan hoe de aanbevelingen uit de auditbrief zullen worden opgevolgd. De noodzaak van een hertoets na 1 jaar vervalt in de overgangsperiode.