Informatie over Nieuwe FACTs

 

Nieuwe Flexible ACTs – Download hier

Lees meer op deze pagina:

Respect voor het verleden, oog voor het heden en blik op de toekomst

Nieuwe FACTs

Deze nieuwe modelgetrouwheidsschaal, FACT’s 2017, stimuleert teams die willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Het CCAF heeft de afgelopen jaren hard aan de ontwikkeling van de nieuwe FACT-schaal 2017 gewerkt. We hebben dit samen met het veld gedaan door het houden van proefaudits bij teams en vervolgens de uitkomsten te bespreken in focusgroepen. De teams waren erg enthousiast over de nieuwe kwaliteits-impuls die uit gaat van de FACTs 2017: meer aandacht voor herstel en behandeling, en meer aandacht voor de samenwerking met de familie en de wijk en het formele netwerk van de cliënt.

In december 2016 is de nieuwe FACT-schaal 2017 definitief vastgesteld. In december 2017 zijn zijn de ‘afkappunten’ voor certificering vastgesteld, op basis van analyses van scores van de eerste 21 audits. Vanaf 1 januari 2018 betekent dat:

 • Een score van 6,6 of lager geen certificaat;
 • Een score tussen 6,7 en 7,4 een voorlopig certificaat;
 • Een score tussen 7,5 en 8,7 een certificaat;
 • Een score vanaf 8,8 en hoger een optimaal certificaat.

Voor teams die zich voorbereiden op een audit, is het goed het volgende te weten:

 • De oude FACTs kunnen nu nog worden gebruikt voor nieuwe teams die zich voor de eerste keer willen laten toetsen door het CCAF. Op termijn zal de nieuwe FACTs 2017 de oude FACTs vervangen.
 • Voor hercertificeringen van teams wordt de nieuwe FACTs 2017 gebruikt.
 • De periode van 1 januari tot 31 december 2018 wordt beschouwd als overgangsperiode, waarbij voorlopige certificaten  omgezet zullen worden in een certificaat, met alle rechten die daarbij horen (met name de geldigheidsduur voor 3 jaar), voor elk team dat voor die datum een voorlopig certificaat verwerft en binnen 2 maanden een document aanbiedt aan het CCAF bureau waarin aangegeven wordt hoe de aanbevelingen uit de auditbrief zullen worden opgevolgd. De noodzaak van een hertoets vervalt in de overgangsperiode.

De lat wordt in de nieuwe schaal hoger gelegd voor de FACT-teams. We zien dat teams die als een goed FACT team hun zorg georganiseerd hebben, nu meer energie kunnen gaan steken in herstel en behandeling en samenwerking met het informele en formele netwerk. Dit sluit aan bij het visiedocument van F-ACT Nederland en bij het document Over de Brug van Phrenos Kenniscentrum. Teams die deze ontwikkelingen volgen, zullen hun inspanningen vertaald zien in de nieuwe FACT-schaal. Voor andere teams geeft de nieuwe schaal richting om als team te professionaliseren en zo nog passender zorg te gaan bieden aan de doelgroep mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Om dit verder vorm te geven en ter ondersteuning van de teams op de werkvloer wil het CCAF bestuur regelmatig en minimaal 1 maal per drie jaar de besturen van de instellingen waarvan teams bij ons een certificaat hebben aangevraagd, bezoeken voor een portfolio-overleg. We denken dat dit kan bijdragen tot het gezamenlijk commitment aan kwaliteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond

Het Flexible ACT (F-ACT) model is in de Nederlandse GGZ een belangrijke aanjager voor de ambulantisering van de zorg. F-ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het model is geïnspireerd op het ACT (Assertive Community Treatment) model uit de VS. In Nederland zijn ongeveer 450 F-ACT teams actief. De teams werken met verschillende disciplines op een systematische en methodische wijze aan herstel ondersteunende zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Cliënten van F-ACT teams waarderen de zorg als positief.

Het CCAF meet de modelgetrouwheid van F ACT-teams sinds 2008. Momenteel zijn er 308 gecertificeerde F-ACT teams in Nederland. Ook internationaal is er steeds meer interesse in dit in Nederland ontwikkelde model. De FACTs en het certificeren door het CCAF, hebben sinds 2008 een belangrijke bijdrage geleverd aan de modelgetrouwe implementatie van het F-ACT model. Tevens heeft het geholpen om ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ op de kaart te zetten, evenals de visie op herstel ondersteunende zorg. De originele schaal is een normerende schaal. Het bestuur van het CCAF en van F-ACT Nederland merkten de afgelopen jaren dat er meer behoefte kwam aan een schaal die meer op het proces en het resultaat gericht was. Daarnaast is het CCAF in 2015 gestart met waarderend auditen en was er behoefte aan een schaal die daar beter bij paste. De belangrijkste motivatie voor het doorontwikkelen van de FACT-schaal was echter het feit dat de originele schaal teams onvoldoende inspiratie, uitdaging en ruimte bood. Dat doet de nieuwe schaal wel. De nieuwe schaal richt zich naast preventie en crisisinterventies, nu duidelijker op herstel en behandeling in de context van de wijk. Met als doel er voor zorgen dat cliënten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven samen met hun sociale netwerk in hun eigen omgeving

Een nieuwe Flexible-ACT betrouwbaarheidsschaal met respect voor het verleden, oog voor het heden en met de blik op de toekomst! Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg voor de complexe GGZ doelgroepen in het nieuwe speelveld te waarborgen door:

 • Verder verbeteren van de inzet van ervaringsdeskundigheid
 • Aansluiting van de specialistische GGZ met het Sociale Domein
 • Creatieve speelruimte en in gezamenlijkheid innoveren
 • Nog meer aandacht voor herstel en evidence based behandelen zonder de kernprincipes van FACT los te laten

 

Wat is nieuw?

De nieuwe FACT-schaal 2017 geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat.

Er is meer ruimte voor ‘waarderend auditten’ en wat minder voor het ‘afvinken’ van items. Voor de auditoren zal dit een extra uitdaging worden, want de schaal zal (zoals nu) wel binnen één dag afgenomen moeten kunnen worden. Dit betekent dus extra aandacht voor training en actuele kennis om een goede beoordeling te kunnen geven. Welbeschouwd vraagt de nieuwe Flexible ACTs 2017 vier vragen aan de Flexible ACT teams:

 1. Voor wie doe je het?
 2. Met wie doe je het?
 3. Hoe doe je het?
 4. Wat zijn daarbij de uitkomsten voor cliënt, familie en maatschappij?

De beoordeling zal letten op de match tussen: ‘wie’, ‘met wie’ en ‘hoe’? Van teams wordt verwacht dat zij middels een teamdocument voortdurend inzicht hebben in de kenmerken van hun caseload.

De instapcriteria voor een audit worden aangepast aan de nieuwe schaal.

De nieuwe schaal bestaat uit twee delen, een structuur deel, deel A en deel B , het gedeelte met de 8 thema’s. Deel A is gebaseerd op de oude 5-puntschaal, Deel B hanteert een 8-puntschaal. De uitkomsten van beide delen worden bij elkaar opgeteld, de maximale uitkomst is dan 13 punten. Het is nu nog niet bekend wat de score moet zijn om een keurmerk te behalen. Deze zogenaamde afkappunten worden in de loop van 2017 vastgesteld.

De auditdag voor een audit met de nieuwe FACTs 2017 wordt ook aangepast. Een belangrijke verandering is dat aan teams gevraagd wordt om een cliënten/familiepanel bij elkaar te brengen.

Het Werkboek FACT bevat alle informatie over de nieuwe schaal, het werkboek kun je hier downloaden.

Het teamdocument– nodig voor een audit met de FACTs2017

In het FACTs 2017 werkboek vragen we om voor je team een teamdocument te maken. In dit teamdocument kan dan alle achtergrondinformatie staan, de missie en visie van het team, en de manier waarop het team aan de eigen kwaliteitscyclus wil werken, gerelateerd aan de thema’s uit de FACTs 2017. We merken dat er soms vragen zijn over hoe zo’n teamdocument er uit moet zien. Er is geen format; leef je uit in de vorm die bij jullie past. We merken soms wel, dat een aantal teams alle informatie die beschikbaar is in het teamdocument plakken en knippen waardoor het een lijvig boekwerk wordt. De auditoren hebben niet de mogelijkheid om al deze documentatie tot zich te nemen.

Daarom hierbij een paar tips om tot een nuttig en bruikbaar teamdocument te komen.

Tip 1: Bedenk dat het teamdocument het team moet helpen. Het biedt het team overzicht en inzicht in de doelgroep die bediend wordt, en de manier waarop jullie als team hebben bedacht dat je het beste zorg kunt bieden aan deze doelgroep. Veel teams geven aan dat het proces om met elkaar aan het teamdocument te werken, minstens zo waardevol en inspirerend is als het document zelf.

Tip 2: Beperk je tot korte en krachtige beschrijvingen van je interventies en werkprocessen. Dat maakt dat je het zelf regelmatig terug kunt lezen, dat het begrijpelijk is en reproduceerbaar. Beschrijf het zoals je het uit zou willen leggen aan je cliënten en verwijzers.

Tip 3: Denk bij je beschrijving van de kwaliteit die jullie willen leveren aan de PDCA cyclus; wat gaat goed, wat wil je verbeteren, hoe ga je dat doen, wanneer en hoe evalueer je dat? Beperk je ook bij je verbeter- en ontwikkelacties tot 1 of 2 punten maximaal per thema.

Tip 4: Besef dat je niet alles tegelijk kunt doen, zorg ook voor focus en samenhang in je verbeteracties, dat scheelt tijd en inspanning en zo kom je sneller tot resultaten.

Tip 5: Beschrijf vooral die onderdelen waar je zelf invloed op hebt. Daar kun je ook zelf op verbeteren en ontwikkelen.

Tip 6: Laat ook cliënten of partners meewerken of meekijken met onderdelen van het teamdocument. Dan geef je meteen vorm aan participatie en samenwerking!

Tip 7: Zorg dat het altijd gaat over de kwaliteit van zorg die jullie leveren. Al het andere is wellicht interessant maar voor modelgetrouwheid toch bijzaak.