Het keurmerk voor ACT- en Flexible ACT-teams

Lees op deze pagina meer over:

 

 

Het keurmerk voor ACT- en Flexible ACT teams

Het  CCAF kent keurmerken toe aan ACT- en Flexible ACT-teams en aan forensische Flexible ACT-teams en jeugd Flexible ACT-teams en aan Flexible ACT LVB en ACT LVB teams. Een ACT-team met een keurmerk voldoet aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur (o.a. samenstelling en organisatie van het team), organisatie (o.a. instroom, opname en nazorg) en zorgaanbod (o.a. aard en inhoud hulpverlening, samenwerking met steunsystemen). Bij Flexible ACT-teams wordt aanvullend ook gekeken naar diagnostiek, behandeling, herstel ondersteunende zorg en interventies, maatschappelijke zorg (o.a. samenwerking met andere organisaties en steunsystemen), monitoring (o.a. routine outcome monitoring) en professionalisering. De schalen voor forensische, LVB en jeugdteams bevatten aanpassingen aan de schalen voor ‘reguliere’  volwassenenteams.

 

Waarom een keurmerk?

Onderzoek wijst keer op keer uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van ACT of Flexible ACT, hoe beter de resultaten zijn die teams bij patiënten boeken. Daarom toetst het CCAF in hoeverre een team werkt volgens het model. Zo ontstaat van ACT en Flexible ACT een effectieve, betrouwbare en transparante uitvoering. Voorkomen wordt dat teams de titel ‘ACT’ of ‘Flexible ACT’ voeren terwijl ze het model niet (goed) hebben geïmplementeerd.

 

Wat geeft een keurmerk voor informatie?

  • Patiënten en hun familie krijgen inzicht in de kwaliteit van zorg die de patiënt krijgt. ACT en Flexible ACT zijn modellen waarbij patiënten en hun familie actief betrokken worden. Een gecertificeerd team doet dit op de goede manier.
  • Zorgverzekeraars krijgen dankzij het keurmerkregister inzicht in de kwaliteit van zorg die zij inkopen. GGZ-instellingen die met gecertificeerde teams werken bieden betrouwbare en kwalitatief goede zorg aan. Van een team dat volgens het ACT- of Flexible ACT-model werkt zijn bepaalde resultaten te verwachten, zoals een afname van opnamedagen en het beter in zorg houden van patiënten.
  • Gemeenten krijgen zekerheid over een ketengerichte aanpak van problemen. Samenwerking met andere ketenpartners is één van de onderdelen van het ACT- en Flexible ACT-model. Gecertificeerde teams werken gestructureerd samen met bijvoorbeeld thuiszorg, wijkagenten, reclassering en welzijnsorganisties. Overdracht en nazorg zijn goed geregeld.
  • Teams krijgen dankzij een audit inzicht in hun werkwijze. Na afloop van een audit krijgen ze een auditverslag met daarin opmerkingen en aandachtspunten voor verbetering. Daarmee kunnen ze hun aanpak weer verder verbeteren.

 

De typen keurmerken

Een audit van het CCAF heeft vier mogelijke uitkomsten:

  1. Keurmerk met predicaat ‘optimale implementatie’. Dit is drie jaar geldig.
  2. Keurmerk. Dit is drie jaar geldig.
  3. Voorlopig keurmerk. Dit is een jaar geldig. Tijdens de audit hebben auditoren een aantal verbeterpunten gesignaleerd die een team moeten aanpassen om voor een keurmerk in aanmerking te komen.
  4. Geen keurmerk