Selecteer een pagina

Wat is Flexible ACT

 

Wat is Flexible ACT?

Flexible ACT (FACT) is een in Nederland ontwikkelde variant op ACT. FACT biedt behandeling en begeleiding aan alle mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in een bepaalde wijk of regio. Lees op deze pagina meer over:

 

Het doel van Flexible ACT: meer meedoen in de samenleving

FACT biedt geïntegreerde, herstelondersteunende behandeling en begeleiding. Het doel van een FACT-team is om cliënten in het gehele netwerk met continuïteit te begeleiden, behandelen en te ondersteunen in hun herstel. Behandeling en support, ‘cure and care’ gaan daarbij hand in hand. Cliënten en naasten krijgen de benodigde ondersteuning in de thuissituatie of daar waar zij zich op dat moment bevinden, zodat de ondersteuning altijd is afgestemd op de situatie in huis, in de wijk of anderszins. Teams werken samen met het formele en informele netwerk en staan in nauw contact met familie, naasten en wijkbewoners. Zo ondersteunen FACT-teams cliënten om regie te kunnen voeren over hun eigen herstelproces, zodat men (weer) mee kan doen in de maatschappij op een manier waar zij zich prettig en veilig bij voelen. Er is aandacht voor maatschappelijk, persoonlijk en symptomatisch herstel. Cliënten werken aan een leven buiten de GGZ met een zinvolle dagbesteding, sociale betrokkenheid en participatie in de samenleving.

Een aanbod voor de hele groep langdurende zorg patiënten

Waar ACT zich richt op cliënten die de meest intensieve langdurende zorg nodig hebben, daar richt FACT zich in een bepaalde wijk of regio op álle patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Aan hen biedt een FACT-team behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk leven. Het team biedt individuele of groepsbehandeling conform de richtlijnen door een psychiater, psycholoog, verpleegkundig specialist en andere deskundigen. Tegelijkertijd worden interventies in het kader van herstelondersteunende zorg ingezet. In het team werken social workers, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, een jobcoach en de andere disciplines om persoonlijk en maatschappelijk herstel te bevorderen in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid met andere netwerkpartners en naasten. Bij dreigende decompensatie of life-events is een FACT-team in staat de zorg op te schalen en als gehele team crisisinterventies uit te voeren. Zodoende heeft een FACT-team een breed aanbod aan diensten integraal en geïntegreerd geborgd in het team en biedt het daarnaast coördinerend team casemanagement om in het netwerk de juiste zorg op het juiste moment te organiseren.

Flexible ACT biedt twee werkwijzen

Flexible ACT teams zijn breed samengestelde multidisciplinaire temas die werken met twee werkwijzen:

  • individuele begeleiding door een casemanager voor stabiele patiënten. Patiënten krijgen ondersteuning bij rehabilitatie en herstel.
  • intensieve begeleiding door het hele team voor patiënten die onstabiel zijn of in een crisis dreigen te raken. Deze begeleiding is volgens het ACT-model.

Flexible ACT is wijkgericht en werkt samen met andere organisaties in de wijk

Flexible ACT teams werken wijkgericht, meestal in een kleinere regio van zo’n 50.000 inwoners. Ze werken outreachend en ambulant. Daardoor kennen ze de wijk goed en weten wijkbewoners en instanties hen goed te vinden. Dat biedt mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de huismeester van de woningcorporatie, de wijkagent, de huisarts en de apotheek. Flexible ACT teams werken in de wijk vaak direct samen met het Dag Activiteiten Centrum (DAC) of het sociale wijkteam. Veel Flexible ACT teams besteden ook aandacht aan toeleiding naar arbeid en onderhouden contacten met de werkvoorziening of andere werkgevers. Flexible ACT-teams zijn multidisciplinair en hebben de kennis in huis voor de complexe problemen van patiënten. Ze pakken de problemen op alle leefgebieden op. Daarbij hoort ook de integrale aanpak van verslavingsproblemen en actieve aandacht voor de lichamelijke klachten van patiënten, samen met de huisarts.

Continuïteit van zorg

De twee werkwijzen van Flexible ACT waarborgen dat hetzelfde team met heel lange adem de patiënt blijft begeleiden. Ook als het soms opeens weer moeilijk gaat. Flexible ACT teams hebben een heel lage ‘dropout’ (uitval): ze weten hun klanten te vinden en te binden. Om dat te organiseren moet hun zorg attractief zijn: het moet de patiënt aanspreken en ondersteunen bij hun herstel. De ervaringsdeskundige in een Flexible ACT team kan hierbij een belangrijke rol spelen. Ook de samenwerking met de kring van familie, vrienden en kennissen rondom de patiënt kan essentieel zijn voor het herstel van de patiënt. De zorg wordt ook gecontinueerd als er toch een opname nodig is. Het Flexible ACT team onderhoudt dan contact met de patiënt, de familie en de behandelaars in de kliniek. Het bereidt de terugkomst naar huis voor en biedt extra begeleiding bij terugkomst van de patiënt.

Flexible ACT in Nederland

Flexible ACT (FACT) is in GGZ Noord Holland Noord ontwikkeld. Het heeft zich de laatste jaren snel uitgebreid. FACT begon ooit in de meer kleinstedelijke gebieden, maar werd al snel ruimschoots in grote steden ingezet. In Limburg bleek uit onderzoek dat werken met het Flexible ACT-model de kans op remissie (minder symptomen van de ziekte) groter maakt. Ook andere onderzoeken in Noord Holland en in Londen geven positieve uitkomsten van FACT zorg. FACT is als best practice opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie van GGZ Nederland. Er is grote internationale interesse in FACT en veel landen ontwikkelen FACT op een wijze die aansluit bij hun zorgstructuur. Er zijn ruim 300 FACT-teams actief. Deze teams kan je vinden via de Flexible ACT-kaart op deze website. Veel organisaties kennen inmiddels een grote diversiteit aan organisatievormen van teams van waaruit FACT zorg wordt geleverd; er zijn gebiedsgeoriënteerde of brede teams waarin bijvoorbeeld FACT, (basis)GGZ, sociaal domein, beschermd wonen en andere partners intensief met elkaar samen werken rond de cliënt. De modelgetrouwheidsschalen van ACT en FACT, zijn toepasbaar op een diversiteit aan organisatievormen. Zolang modelgetrouwe FACT zorg geleverd kan worden voor de EPA doelgroep die bediend wordt, past de schaal op elke organisatievorm die waarborgt dat een multidisciplinair kernteam de basis van FACT kan bieden.