Selecteer een pagina

Resourcegroupen (R-Met)

Resourcegroepen bieden mensen met psychiatrische aandoeningen de mogelijkheid de regie over de behandeling en begeleiding vanuit de GGZ en het sociaal domein te behouden. Belangrijke naasten en formele en informele resources worden structureel betrokken in de behandeling en begeleiding. Zij zijn een door de cliënt zelf gekozen team van naastbetrokkenen en professionals dat regelmatig samenkomt en ondersteunt bij het realiseren van persoonlijke, zelfgekozen doelen. Het belangrijkste kenmerk van de resourcegroep is eigenaarschap en regie van de cliënt. De cliënt is de beoogde regisseur, bepaalt wie er in de groep komt, wat de hersteldoelen zijn en waar de groep samenkomt.

Onderzoek

Gelijktijdig met de introductie van resourcegroepen in Nederland wordt er een landelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit, kosten, implementatie en betekenis van de methodiek in F-ACT-teams. Met behulp van een Randomised Controlled Trial wordt onderzocht of deelname aan een resourcegroep bijdraagt aan verbeterde uitkomsten op het gebied van empowerment, kwaliteit van leven, sociale contacten, maatschappelijke participatie en zorggebruik. Middels randomisatie worden er twee groepen gemaakt. In de experimentele conditie worden cliënten ondersteund om een resourcegroep op te starten naast reguliere F-ACT-zorg. Deze groep wordt vergeleken met een controleconditie waarin cliënten reguliere F-ACT-zorg krijgen. Deelnemende cliënten dienen te voldoen aan de criteria voor een ernstige psychiatrische aandoening en zijn naar verwachting de komende 12 maanden in F-ACT-zorg.

Mocht u willen deelnemen aan dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met onderzoeker Cathelijn Tjaden: CTjaden@trimbos.nl.

Zelfevaluatietool

Zelfevaluatietools bieden teams de mogelijkheid inhoud te geven aan hun kwaliteitscyclus ter bevordering van de kwaliteit van zorg en eventueel ter ondersteuning aan een certificering. In een cyclisch proces, zoals een PDCA-cyclus of actiegericht implementatieproces, kan een team in samenspraak met cliënten, naasten en netwerkpartners de uitvoering van een onderdeel van de werkzaamheden verbeteren door gericht te analyseren, acties in te zetten waar nodig, deze op te volgen en te evalueren.

Het werken met resourcegroepen vraagt om een fijn samenspel tussen alle betrokken partijen. Het succes van de groep wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin eenieder zich gehoord voelt; tevredenheid over de rolverdeling; de ervaren regie en autonomie en de voortgang van de behandeling en begeleiding. Met behulp van de Resourcegroepen-Modelevaluatietool (R-MET) kunt u het proces met de deelnemers evalueren door het invullen van gerichte vragenlijsten door de verschillende betrokkenen. De R-MET draagt bij aan de interne kwaliteitscyclus van de uitvoerende professional en geeft heldere feedback voor een evaluatie in de resourcegroep.

Klik hier voor Resourcegroepen Model-EvaluatietTool; dit document is geschreven om professionele teams en hulpverleners te ondersteunen bij het evalueren en implementeren van resourcegroepen.

 

Literatuur

Leeman, E., e.a. (2017) Praktijkboek Resourcegroepen. Utrecht: De Tijdstroom

Kruidhof, I., Bruins, J., & Castelein, S. (2017). Resourcegroepen in de ggz. Hoe benutten we de

Triade van cliënt, naastbetrokkenen en behandelaren optimaal? Ned Tijdschr Evid Based Pract,15(4). https://doi.org/10.1007/s12468-017-0002-z\

Nordén T., Malm U., & Norlander T. (2012). Resource Group Assertive Community Treatment (RACT) as  a tool of empowerment for clients with severe mental illness: a meta-analysis. Clinical  Practic and Epidemiology in Mental Health. 8, 144–151.