Selecteer een pagina

Wat is HIC

HIC; anders denken, anders handelen

Een klinische opname is als het ware een intermezzo in het leven van de cliënt. Zijn ambulante behandeltraject is het leidend principe en borgt de continuïteit van de zorg. De ambulante behandelaar blijft tijdens een opname om die reden in beeld en het ambulante behandelplan is richtinggevend.
Op een HIC kan indien nodig de zorg tijdelijk opgeschaald worden door een–op–een behandeling te bieden in de individuele ruimte van de cliënt, of op de daarvoor speciaal ingerichte Intensive Care Unit. Uitgangspunt daarbij is dat iemand die ernstig ziek is niet alleen gelaten wordt en dat drang en dwang zo min mogelijk worden toegepast.
De integratie van high care en intensive care biedt cliënten continuïteit van zorg juist op het meest moeilijke of angstige moment.

Een belangrijk uitgangspunt van een HIC is dat het ambulante behandelproces leidend is en er vanaf het begin van de opname zorgafstemming plaatsvindt tussen de HIC behandelaar, de ambulante behandelaar, de cliënt en zijn of haar meest directe naasten.
De HIC heeft een fysieke omgeving die voldoet aan de eisen van Oazis en biedt daarmee een gezonde leef/verblijfsomgeving.
Het doel van een HIC is de autonomie van de cliënt te herstellen op een moment van ernstige ontregeling. De doelstellingen van de opname zijn het behandelen van een ernstige psychiatrische crisis en het bieden van veiligheid.
De intensive care unit biedt extra veiligheid als er sprake is van ernstige risico’s, functiestoornissen en/of een hoge mate van verlies van zelfcontrole.

Op een High & Intensive Care is het van belang een behandelklimaat te creëren met waarden en uitgangspunten gericht op respect voor de moeilijke fase waarin de cliënt zich bevindt.

Kernuitgangspunten van een HIC zijn daarom:

 • Autonomie en veiligheid van de cliënt vormen de focus van de behandeling.
 • Contact is de basis van de behandeling, vanuit een nieuwsgierige open houding.
 • Contact met de cliënt en zijn directe omgeving kenmerkt zich door present zijn, respectvolle bejegening, een team zijn, multidisciplinair, professioneel en in een aanspreekcultuur.
 • Een opname is een intermezzo in een ambulant behandeltraject. De ambulante behandeling is leidend.
 • Er zijn heldere inclusie- en exclusiecriteria.
 • Zorgafstemming en samenwerking is de basis van de behandeling (ambulante hulpverleners , cliënt en naasten zijn altijd aanwezig).
 • Een eerste zorgafstemmingsgesprek (ZAG) vindt plaats vanaf het eerste moment van plaatsing.
 • Familie/naasten zijn nauw betrokken (de afdeling werkt in de triade).
 • Een gezonde omgeving draagt bij aan herstel. Principes van healing environment op basis van normen Oazis worden gehanteerd.
 • Verwachtingsmanagement: ontwikkelingen worden met elkaar vormgegeven.

 

 

 • Het team kent een lerende cultuur: feedback/spiegel in tegenspraak wordt continue georganiseerd
 • De behandeling is gericht op (crisis)preventie.
 • De-escalerend werken is basis van iedere medewerker.
 • Opschaling van zorg en een-op-een begeleiding is mogelijk.
 • Goede voorlichting en psycho-educatie wordt gegeven aan cliënten en hun naasten.
 • Het team maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid.
 • Men werkt vanuit de context in de keten.
 • Er zijn zinvolle activiteiten op de afdeling (7 dagen per week).
 • Belang van somatische zorg, aandacht voor gezond leven, bewegen.
 • Veiligheid staat hoog in het vaandel (ook risico’s nemen).
 • Terugdringen van dwang en drang is verankerd in het beleid.
 • Niemand verlaat de HIC zonder crisiskaart.
 • Er is nauwe aansluiting bij veldnormen en best practices.