Zorgafstemmingsgesprek

Het doel van een zorgafstemmingsgesprek is het zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen de cliënt, de naasten, het ambulante team, het klinische team en eventuele andere betrokken professionals voor optimale aansluiting van zorg. Een zorgafstemmingsgesprek is bruikbaar in de afstemming van de zorg tussen ambulante en klinische teams, tussen verschillende ambulante teams, evenals in de afstemming tussen verschillende klinische teams. Het zorgafstemmingsgesprek overstijgt de triade cliënt, naasten en professionals, en de verschillende klinische en ambulante modellen in de GGZ, zoals FACT, IHT en HIC, en helpt de betrokkenen elkaars perspectief en praktische wensen mee te nemen tijdens de afstemming van zorg.

Onderzoek

Onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende GGZ-organisaties naar de belemmerende en bevorderende factoren die men tegen komt ten tijde van het implementeren van de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Het vervolgonderzoek heeft als doel adviezen te genereren die teams kunnen ondersteunen bij de implementatie van de ZAG-werkwijze. Ter ondersteuning van dit vervolgonderzoek is een actiegerichte onderzoeksmethode beschreven met bijbehorende observatie-instrumenten als leidraad.

Het Projectteam ZAG vanuit Avans Hogeschool is beschikbaar voor vragen en ondersteuning bij de uitvoering van het onderzoek. Wanneer u moeilijkheden ondervindt bij de dataverzameling of de data-analyse kunt u altijd contact opnemen met dr. Pim Peeters (pam.peeters@avans.nl).

Zelfevaluatietool

Het werken met zorgafstemmingsgesprekken vraagt om het stroomlijnen van interne teamprocessen, evenals die van processen in de keten. De ontwikkelde ZAG-werkwijze geeft teams de noodzakelijke uitgangspunten mee. Normaliter dient de ZAG-werkwijze meer specifiek gemaakt te worden voor het desbetreffende team: een teamspecifiek ZAG. De onderzoeksopzet helpt hierbij.

Literatuur

Westen, K., & Peeters, P. (2018) Zorg voor Afstemming. Amsterdam: SWP