Selecteer een pagina

Zorgafstemmingsgesprek

Het doel van een zorgafstemmingsgesprek is het zorgen voor een goede afstemming en samenwerking tussen de cliënt, de naasten, het ambulante team, het klinische team en eventuele andere betrokken professionals voor optimale aansluiting van zorg. Een zorgafstemmingsgesprek is bruikbaar in de afstemming van de zorg tussen ambulante en klinische teams, tussen verschillende ambulante teams, evenals in de afstemming tussen verschillende klinische teams. Het zorgafstemmingsgesprek overstijgt de triade cliënt, naasten en professionals, en de verschillende klinische en ambulante modellen in de GGZ, zoals F-ACT, IHT en HIC, en helpt de betrokkenen elkaars perspectief en praktische wensen mee te nemen tijdens de afstemming van zorg.

Onderzoek

Onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende GGZ-organisaties naar de belemmerende en bevorderende factoren die men tegen komt ten tijde van het implementeren van de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Het vervolgonderzoek heeft als doel adviezen te genereren die teams kunnen ondersteunen bij de implementatie van de ZAG-werkwijze. Ter ondersteuning van dit vervolgonderzoek is een actiegerichte onderzoeksmethode beschreven met bijbehorende observatie-instrumenten als leidraad.

Het Projectteam ZAG vanuit Avans Hogeschool is beschikbaar voor vragen en ondersteuning bij de uitvoering van het onderzoek. Wanneer u moeilijkheden ondervindt bij de dataverzameling of de data-analyse kunt u altijd contact opnemen met dr. Pim Peeters (p.peeters@fontys.nl).

Werkwijze ZAG in het Nederlands, klik hier.
Werkwijze ZAG in het Engels, klik hier.
Werkwijze ZAG in het Deens, klik hier.
Werkwijze ZAG in het Frans, klik hier.

Projectteam ZAG – methode, klik hier.
ZAG Excel maken, klik hier.

Zelfevaluatietool

Zelfevaluatietools bieden teams de mogelijkheid inhoud te geven aan hun kwaliteitscyclus ter bevordering van de kwaliteit van zorg en eventueel ter ondersteuning aan een certificering. In een cyclisch proces, zoals een PDCA-cyclus of actiegericht implementatieproces, kan een team in samenspraak met cliënten, naasten en netwerkpartners de uitvoering van een onderdeel van de werkzaamheden verbeteren door gericht te analyseren, acties in te zetten waar nodig, deze op te volgen en te evalueren.

Het werken met zorgafstemmingsgesprekken vraagt om het stroomlijnen van interne teamprocessen, evenals die van processen in de keten. De ontwikkelde ZAG-werkwijze geeft teams de noodzakelijke uitgangspunten mee. Normaliter dient de ZAG-werkwijze meer specifiek gemaakt te worden voor het desbetreffende team: een teamspecifiek ZAG. De onderzoeksopzet helpt hierbij.

Literatuur

Westen, K., & Peeters, P. (2018) Zorg voor Afstemming. Amsterdam: SWP