Selecteer een pagina

Praktische informatie audit

Je vindt hier meer informatie over:

  • Hoe vraag je een audit aan?
  • Wat kost een audit?
  • Hoe verloopt een audit?
  • Over onze auditoren
  • Wat is een hertoets en hoe verloopt deze?
  • Het keurmerk
  • Voor wie is het keurmerk

 

Hoe vraag je een audit aan?

Je kunt je team aanmelden door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen. Na deze aanmelding nemen we contact met je op voor de planning van de audit. Zes tot acht weken voor de audit krijg je de achtergrondinformatielijst behorende bij de betreffende schaal plus aanvullende informatie toegestuurd die het team ter voorbereiding op de audit moet invullen.

Wat kost een audit?

Een audit door twee auditoren van het CCAF kost € 3995,-. Voor dit bedrag krijg je naast de audit een auditverslag, een advies en, bij goed resultaat, uiteraard ook een certificaat met het keurmerk. Dit keurmerk is drie jaar geldig. Onze adviezen kan je gebruiken om je team verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Over de kosten kan het management van je organisatie in gesprek gaan met de zorgverzekeraar. Diverse zorgverzekeraars hebben certificering opgenomen in hun inkoopvoorwaarden of zijn bereid om de kosten van het certificeringstraject op zich te nemen.

Krijgt je team een voorlopig keurmerk, dan is dit een jaar geldig. Als het team binnen dit jaar voldoende verbeterd is op de door het CCAF aangemerkte verbeterpunten, dan kan je een hertoets aanvragen. In één dagdeel kijken twee auditoren dan naar de verbeterpunten. Deze hertoets kost € 1997,50.

Hoe verloopt een audit?

Een audit door het CCAF duurt één dag en vindt plaats op de locatie van je team. De audit wordt gedaan door twee auditoren. De audit bestaat uit de observatie van het bord-overleg, interviews met enkele teamleden, een dossieronderzoek, een verdiepend dossieronderzoek en afhankelijk van de schaal een cliënten- en familiepanel of huisbezoek. Tevens wordt het team gevraagd om bij de achtergrondinformatie een aantal brieven aan te leveren met positieve en verbeter feedback van belangrijke ketenpartners.

De doorlooptijd van een audit is maximaal tien weken. Het concept verslag krijgt een team al na drie weken.

De scores die de auditoren toekennen zijn gebaseerd op feitelijk gedrag en activiteiten en dus niet op gepland, voorgenomen of bedoeld gedrag.

Over onze auditoren

De auditoren waarmee het CCAF werkt, hebben allemaal ervaringen opgedaan in de dagelijkse praktijk. Onder de auditoren zijn psychiaters, teammanagers, verpleegkundigen, onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers en ervaringsdeskundigen. Ze hebben kennis en ervaring met ACT of Flexible ACT en ambulante hulpverlening. Het CCAF werft zelf haar auditoren en leidt ze op in de toepassing van de meetinstrumenten. De auditoren krijgen jaarlijks bijscholing of intervisie.

Alle auditoren stellen zich op volgens de gedragscode van het CCAF. In het document ‘Over de auditoren van het CCAF’ kan je alle informatie over onze auditoren en hun werkwijze teruglezen. Ook vind je hierin meer informatie over onze waarborgen m.b.t. kwaliteit en onafhankelijkheid van onze audits.

Wat is een hertoets en hoe verloopt deze?

Teams die na een audit een voorlopig keurmerk hebben gekregen, kunnen een hertoets aanvragen bij het CCAF. In een hertoets scoren auditoren alle items opnieuw die bij de eerste audit onvoldoende waren (score 1 of 2). We werken bij een hertoets volgens de standaardprocedures van het CCAF. Bij voldoende verbetering krijgt het team een keurmerk van het CCAF. Meer informatie over de hertoets, de procedure, doorlooptijden en aanmelding kan je hier downloaden. Een hertoets duurt één dagdeel en kost momenteel €1997,50.

 

Wil je je team aanmelden voor een hertoets? Dan kan via het digitale aanmeldformulier.

Het keurmerk

Het CCAF kent keurmerken toe aan ACT- en Flexible ACT-teams en aan Forensische (Flexible) ACT-teams en jeugd Flexible ACT-teams en aan Flexible ACT LVB en ACT LVB teams. Een ACT-team met een keurmerk voldoet aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van teamstructuur (o.a. samenstelling en organisatie van het team), organisatie (o.a. instroom, opname en nazorg) en zorgaanbod (o.a. aard en inhoud hulpverlening, samenwerking met steunsystemen). Bij Flexible ACT-teams wordt aanvullend ook gekeken naar diagnostiek, behandeling, herstel ondersteunende zorg en interventies, maatschappelijke zorg (o.a. samenwerking met andere organisaties en steunsystemen), monitoring (o.a. routine outcome monitoring) en professionalisering.

Waarom een keurmerk?

Onderzoek wijst keer op keer uit dat hoe beter een team zich houdt aan het organisatiemodel van ACT of Flexible ACT, hoe beter de resultaten zijn die teams bij cliënten boeken. Daarom toetst het CCAF in hoeverre een team werkt volgens het model. Zo ontstaat van ACT en Flexible ACT een effectieve, betrouwbare en transparante uitvoering. Voorkomen wordt dat teams de titel ‘ACT’ of ‘Flexible ACT’ voeren terwijl ze het model niet (goed) hebben geïmplementeerd.

De vier mogelijke uitkomsten van een audit

Een audit van het CCAF heeft vier mogelijke uitkomsten:

1. Keurmerk met predicaat ‘optimale implementatie’. Dit is drie jaar geldig.
2. Keurmerk. Dit is drie jaar geldig.
3. Voorlopig keurmerk. Dit is een jaar geldig. Tijdens de audit hebben auditoren een aantal verbeterpunten gesignaleerd die een team moeten aanpassen om voor een keurmerk in aanmerking te komen.
4. Geen keurmerk.

Wanneer er binnen 3 maanden na de geldigheidsduur van het certificaat geen heraudit plaatsvindt, zal de vermelding in het Keurmerkregister vervallen. Zodra de heraudit weer met goed gevolg is uitgevoerd, zal het team weer in het Keurmerkregister vermeld worden.

Voor wie is het keurmerk?

Cliënten en hun familie

Zij krijgen inzicht in de kwaliteit van zorg die de cliënt krijgt. ACT en Flexible ACT zijn modellen waarbij cliënten en hun familie actief betrokken worden. Teams werken herstel ondersteunend en bieden zorg en behandeling op alle gebieden in de eigen omgeving van de cliënt. Een gecertificeerd team doet dit op de goede manier.

TEST

Teams

Zij krijgen dankzij een audit inzicht in de kwaliteit van hun werkwijze. Na afloop van een audit krijgen ze een auditverslag met daarin opmerkingen en adviezen voor verbetering. Daarmee kunnen ze hun aanpak weer verder verbeteren. De teams leveren ook auditoren aan het CCAF, als auditor leer je veel van het werken van andere teams.

TEST

Zorgverzekeraars

Zij krijgen dankzij het keurmerkregister inzicht in de kwaliteit van zorg die zij inkopen. GGZ instellingen die werken met gecertificeerde teams bieden betrouwbare en kwalitatief goede zorg aan. Van een team dat modelgetrouw werkt is o.a. een afname van opnamedagen en het beter in zorg houden van cliënten te verwachten.

 

TEST

Gemeenten

Zij krijgen zekerheid over een netwerkgerichte aanpak. Samenwerking met andere ketenpartners is één van de onderdelen van het ACT- en Flexible ACT-model. Gecertificeerde teams werken gestructureerd samen met bijvoorbeeld wijkteams, thuiszorg, wijkagenten en reclassering. Overdracht en nazorg zijn goed geregeld.