Selecteer een pagina

FACT-schaal

FACTs 2017-r

Sinds de introductie van de FACTs 2017 is de modelgetrouwheidschaal voor FACT-team veelvuldig gebruikt door FACT-teams, wijkteams en regioteams die op basis van het FACT-model aan kwaliteitsontwikkeling willen werken van het ambulante zorg netwerk voor cliënten met zorgindicatie Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). De sector is sterk in beweging en op veel plaatsen ontwikkelen zich netwerkgerichte alternatieven. De FACT-schaal ontwikkelt zich continu om blijvend bij te dragen aan de integrale zorg in het netwerk en om beter de geïntegreerde zorg in het team te borgen.

De FACTs-R (‘R’ van revisie) is klaar. De structuur van de schaal en de items blijven onveranderd. Maar verschillende evaluaties en nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot wijzigingen in de beschrijving van de thema’s en de scoringsinterpretatie. Met de update vragen we meer aandacht voor het nemen van een regionale verantwoordelijkheid voor onze doelgroep. We leggen een sterkere focus op het uitvoeren van zowel de intensieve, outreachende behandeling, onze ACT-legacy, als creatieve herstelondersteunende activiteiten in samenwerking met formele en informele steunbronnen rondom de cliënt. De resources die hiervoor ter beschikking staan, zijn steeds vaker deel van het netwerk. FACT-teams nemen meer verantwoordelijk in het netwerk om meer herstel en participatie in de samenleving mogelijk te maken. In de realisatie van deze maatschappelijke rol hoort een teamreflectie op het mensenrechtendocument van de VN.

De ‘revisie’ sluit met de aanpassingen goed aan bij de huidige ontwikkelingen in het veld richting wijk- of regiosamenwerking voor alle mensen met mentale gezondheidsproblemen. De schaal helpt om verbinding te maken met de ontwikkelingen in de regio en focus aan te brengen voor de specifieke FACT bijdrage in het netwerk. Met een goed geïntegreerd FACT-team in een groter of kleiner netwerk kunnen we de juiste zorg op de juiste plaats met de juiste intensiteit blijven bieden voor de doelgroep mensen met een zorgindicatie EPA.

De FACT-schaal geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat. Er is meer ruimte voor ‘waarderend auditten’ en wat minder voor het ‘afvinken’ van items. Het F-ACT werkboek biedt ondersteuning bij de doorontwikkeling van F-ACT teams en het bevorderen van modelgetrouwheid conform de FACT-Schaal 2017. U kunt dit doen door alle hoofdstukken te doorlopen en de uitwerking ervan vast te leggen in een levendig Teamdocument (waarin een missie, visie, alle achtergrondinformatie, de procedures, de feedback uit het tevredenheidsonderzoek met cliënten, naasten en netwerkpartners en de kwaliteitscyclus betreffende de thema’s in Deel A en B zijn opgenomen).

Het Werkboek FACT bevat alle informatie over de schaal, het werkboek kun je hier downloaden.

Wat betekent de nieuwe FACT r voor de teams?

Voor teams die zich voorbereiden op een audit, is het goed het volgende te weten:

  • Teams die zich aanmelden voor certificering krijgen de FACT r ter voorbereiding.
  • Dit jaar (2022) worden er in de audits voorbeelden opgevraagd waaruit blijkt hoe het team invulling geeft aan de veranderde onderdelen, maar hanteren we daar nog geen vaste scoringsmethodiek voor.

Poster

Om je als team samen voor te bereiden op de FACTs 2017 hebben wij een poster gemaakt waarop de 8 thema’s overzichtelijk staan beschreven. Download deze hier.