Selecteer een pagina

Informatie FACTs 2017

Respect voor het verleden, oog voor het heden en blik op de toekomst

Lees meer op deze pagina:

Nieuwe FACTs

De nieuwe modelgetrouwheidsschaal, FACT’s 2017, stimuleert teams die willen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Het CCAF heeft de afgelopen jaren hard aan de ontwikkeling van de nieuwe FACT-schaal 2017 gewerkt. We hebben dit samen met het veld gedaan door het houden van proefaudits bij teams en vervolgens de uitkomsten te bespreken in focusgroepen. De teams waren erg enthousiast over de nieuwe kwaliteits-impuls die uit gaat van de FACTs 2017: meer aandacht voor herstel en behandeling, en meer aandacht voor de samenwerking met de familie en de wijk en het formele netwerk van de cliënt.

Afkappunten

De nieuwe schaal bestaat uit twee delen, een structuur deel, deel A en deel B , het gedeelte met de 8 thema’s. Deel A is gebaseerd op de oude 5-puntschaal, Deel B hanteert een 8-puntschaal. De uitkomsten van beide delen worden bij elkaar opgeteld, de maximale uitkomst is dan 13 punten.

In december 2016 is de nieuwe FACT-schaal 2017 definitief vastgesteld en in december 2017 zijn de ‘afkappunten’ voor certificering vastgesteld op basis van analyses van scores van de eerste 21 audits. Vanaf 1 januari 2018 betekent dat:

 • Een score van 6,6 of lager geen certificaat;
 • Een score tussen 6,7 en 7,4 een voorlopig certificaat;
 • Een score tussen 7,5 en 8,7 een certificaat;
 • Een score vanaf 8,8 en hoger een optimaal certificaat.

Nieuwe of oude FACTs?

Voor teams die zich voorbereiden op een audit, is het goed het volgende te weten:

 • De oude FACTs (2010) kunnen nu nog worden gebruikt voor nieuwe teams die zich voor de eerste keer willen laten toetsen door het CCAF. Op termijn zal de nieuwe FACTs 2017 de oude FACTs vervangen.
 • Voor hercertificeringen van teams wordt de nieuwe FACTs 2017 gebruikt.

De FACT-schaal en gebiedsgericht werken

Goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen kan geleverd worden door één team of door een hecht netwerk van samenwerkende organisaties. Telkens is de kwaliteit van de integrale en geïntegreerde zorg de maatstaaf of er ‘goede’ (FACT-)zorg wordt geleverd. Deze goede, ambulante zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen toetst het CCAF met de FACTs 2017. De reguliere audits bij FACT-teams en de eerste proefaudits bij samengestelde netwerken laten zien dat de nieuwe schaal zich goed verhoudt tot de nieuwe werkelijkheid en in staat is de kwaliteit van integrale en geïntegreerde zorg te toetsen.

Ontwikkeling

De lat wordt in de nieuwe schaal hoger gelegd voor de FACT-teams. We zien dat teams die als een goed FACT-team hun zorg georganiseerd hebben, nu meer energie kunnen gaan steken in herstel en behandeling en samenwerking met het informele en formele netwerk. Dit sluit aan bij het visiedocument van F-ACT Nederland en bij het document Over de Brug van Phrenos Kenniscentrum. Teams die deze ontwikkelingen volgen, zullen hun inspanningen vertaald zien in de nieuwe FACT-schaal. Voor andere teams geeft de nieuwe schaal richting om als team te professionaliseren en zo nog passender zorg te gaan bieden aan de doelgroep mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Om dit verder vorm te geven en ter ondersteuning van de teams op de werkvloer wil het CCAF bestuur regelmatig en minimaal 1 maal per drie jaar de besturen van de instellingen waarvan teams bij ons een certificaat hebben aangevraagd, bezoeken voor een portfolio-overleg. We denken dat dit kan bijdragen tot het gezamenlijk commitment aan kwaliteit.

Achtergrond

Het Flexible ACT (FACT) model is in de Nederlandse GGZ een belangrijke aanjager voor de ambulantisering van de zorg. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het model is geïnspireerd op het ACT (Assertive Community Treatment) model uit de VS. In Nederland zijn ongeveer 450 FACT-teams actief. De teams werken met verschillende disciplines op een systematische en methodische wijze aan herstel ondersteunende zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Cliënten van FACT-teams waarderen de zorg als positief.

Het CCAF meet de modelgetrouwheid van F ACT-teams sinds 2008. Momenteel zijn er 250 gecertificeerde FACT-teams in Nederland. Ook internationaal is er steeds meer interesse in dit in Nederland ontwikkelde model. De FACTs en het certificeren door het CCAF, hebben sinds 2008 een belangrijke bijdrage geleverd aan de modelgetrouwe implementatie van het FACT-model. Tevens heeft het geholpen om ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ op de kaart te zetten, evenals de visie op herstel ondersteunende zorg. De originele schaal is een normerende schaal. Het bestuur van het CCAF en van F-ACT Nederland merkten de afgelopen jaren dat er meer behoefte kwam aan een schaal die meer op het proces en het resultaat gericht was. Daarnaast is het CCAF in 2015 gestart met waarderend auditen en was er behoefte aan een schaal die daar beter bij paste. De belangrijkste motivatie voor het doorontwikkelen van de FACT-schaal was echter het feit dat de originele schaal teams onvoldoende inspiratie, uitdaging en ruimte bood. Dat doet de nieuwe schaal wel. De nieuwe schaal richt zich naast preventie en crisisinterventies, nu duidelijker op herstel en behandeling in de context van de wijk. Met als doel er voor zorgen dat cliënten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven samen met hun sociale netwerk in hun eigen omgeving

 

Een nieuwe Flexible-ACT betrouwbaarheidsschaal met respect voor het verleden, oog voor het heden en met de blik op de toekomst! Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg voor de complexe GGZ doelgroepen in het nieuwe speelveld te waarborgen door:

 • Verder verbeteren van de inzet van ervaringsdeskundigheid
 • Aansluiting van de specialistische GGZ met het Sociale Domein
 • Creatieve speelruimte en in gezamenlijkheid innoveren
 • Nog meer aandacht voor herstel en evidence based behandelen zonder de kernprincipes van FACT los te laten

Het CCAF is in 2017 begonnen met het auditen van FACT-teams met de door ontwikkeling van de FACT-schaal, de FACTs 2017. Bij het uitkomen van de oude FACT-schaal in 2010 waren er veel vragen van teams en organisaties over de financierbaarheid van de schaal. Ook nu krijgt het CCAF weer veel vragen over de kosten en opbrengsten in relatie tot deze nieuwe schaal. Wij willen in dit schrijven antwoord proberen te geven op deze vragen en een zo goed mogelijk beeld geven van de financierbaarheid van de FACTs 2017.

Voor meer informatie, klik hier

Wat is nieuw?

De nieuwe FACT-schaal 2017 geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat.

Er is meer ruimte voor ‘waarderend auditten’ en wat minder voor het ‘afvinken’ van items. Welbeschouwd vraagt de nieuwe Flexible ACTs 2017 vier vragen aan de Flexible ACT teams:

 1. Voor wie doe je het?
 2. Met wie doe je het?
 3. Hoe doe je het?
 4. Wat zijn daarbij de uitkomsten voor cliënt, familie en maatschappij?

De beoordeling let op de match tussen: ‘wie’, ‘met wie’ en ‘hoe’? Van teams wordt verwacht dat zij middels een teamdocument voortdurend inzicht hebben in de kenmerken van hun caseload.
De instapcriteria voor een audit zijn aangepast aan de nieuwe schaal. De auditdag voor een audit met de nieuwe FACTs 2017 is ook aangepast. Een belangrijke verandering is dat aan teams gevraagd wordt om een cliënten/familiepanel bij elkaar te brengen.

Het Werkboek FACT bevat alle informatie over de nieuwe schaal, het werkboek kun je hier downloaden.