Selecteer een pagina

Swedish

 

CCAF arbetar för att utveckla kvaliten i den vård och stöd som ges till personer med långvarig psykisk sjukdom och deras närstående med fokus på självständighet, inkludering och delaktighet. CCAF utför bedömningar baserat på programtrohetsskalor riktat mot team, organisationer och nätverk. Att främja användningen av verktyg för egenmonitorering och utvärdering  med syfte att förbättra den interna kvalitetscykeln är ett annat viktigt inslag i organisationen.

Sedan starten har CCAF fokuserat på att sprida effektiva vård-och stödinsatser för personer med långvarig psykisk sjukdom i samhället. Programtrohetsskalorna för ACT-modellen och FACT-modellen var de första instrumenten som CCAF använde i sin verksamhet. Flera översättningar av FACT programtrohetsskalan och liknande produkter exsisterar och används.

ACT  och FACT
Den ursprungliga “American Assertive Community Treatment” modellen karaktäriseras av intensivt uppsökande verksamhet med ett multidiciplinär tillvägagångssätt. Det multidiciplinära teamet har ett delat ansvar för den vård och stöd som ges och antalet deltagade per personal är lågt (1:10).

Den nederlänska FACT-modellen kombinerar ACT-principerna med en delad caseload och erbjuder samtidigt traditionell öppenvårdsbehandling inom samma team. Detta innebär att deltagaren som behandlas av FACT-teamet vid perioder av god kontroll av sjukdomen erbjuds ordinär öppenvård och vid perioder av kris och hotande återfall får intensiv case-management i enlighet med ACT-principerna. På detta sätt får deltagaren som stöd i sin återhämtning adekvat behandling och behovsinriktade stödåtgärder från samma team oberoende av sitt tillstånd.

I motsats till FACT fokuserar ACT endast på de 20% som har störst vård- och stödbehov. Både när det gäller ACT och FACT tar teamet fullt behandlingsansvar för personer med långvarig psykisk sjukdom i ett distrikt eller en region.

FACT modellen har fått en stor spridning och är etablerad i Nederländerna (>300), Norge, Danmark, Sverige, Irland, England, Bonaire, Aruba, Belgien, Tjeckien, Moldavien och Kanada.

För att höja kvaliten på den vård och stöd som ges och möta de förändringar som skett inom psykiatrisk hälso- och sjukvård ersattes den ursprungliga skalan från 2008 av en nya programtrohetsskala 2017.

Produkter
Kvalitetsförbättringar innefattar arbetet som görs av enskilda vårdgivare, team och nätverk inom hälso- och sjukvård. Vänligen kontakta CCAF för instrument, bakgrundsinformation och procedurer för att förbättra kvaliten på den vård och det stöd som tillhandahålls av psykiatrisk eller kommunal verksamhet.

CCAF moprogramtrohetsskalor:

Stödmaterial: